مکاپ

مکاپ

شبیه ساز کابین هواپیما

فراگیران مهماندارای در AAG این امکان را دارند که در طول دوره خود در مورد سرویس دهی به مسافران در کابین

و حالتهای اضطراری در پرواز از محیط شبیه سازکابین هواپیما با امکانات مطابق با واقعیت استفاده نمایند.

سرویسهای خدماتی به مسافران در طول پرواز ، مبارزه با دود و آتش در کابین ، تخلیه اضطراری هواپیما ،

امداد رسانی در زمان فرود بر روی آب و نحوه استفاده عملی ازبخشهای مختلف هواپیما مانند دربها و گالی های هواپیما و …

از جمله مراحل آموزش عملی در این دوره میباشد که تک تک فراگیران باید آنرا به صورت عملی فراگرفته

و حداقل یکبار در حضور مدرس به انجام آن بپردازند.

آموزش عملی :

طرح واکنش در شرایط اضطراری مهمانداری

شامل اطفای آتش واقعی و دود در کابین

مراحل آماده سازی کابین هنگام فرود بر روی آب

تخلیه مسافران و استفاده از قایق نجات هنگام فرود بر روی آب

آموزش استفاده از سرسره های نجات

آموزش خروج اضطراری از هواپیما

مدیریت مسافران بازمانده پس از خروج از هواپیما و ارائه کمکهای اولیه تا رسیدن نیروهای امداد