آموزش زبان

آموزش زبان

 

زبان انگلیسی:

آموزش زبان انگلیسی در چهار سطح B2 , B1 , A2 , A1 ارائه می شود که فراگیران پس از تعیین سطح در دوره مربوطه قرار می گیرند. ساعت کل هر دوره 90 ساعت بوده که طی 5 روز در هفته، روزانه 6 ساعت به فراگیران ارائه می شود. مدت زمان کل دوره جهت فراگیران سطح B2 , B1 , A2 , A1 به ترتیب 3 , 6 , 9 , 12 هفته می باشد.

زبان ترکی:

ساعت کل هر دوره 90 ساعت بوده که طی 5 روز در هفته، روزانه 6 ساعت در مدت 3 هفته به فراگیران ارائه می شود.

زبان تخصصی مهمانداری و خدمات فرودگاهی:

پس از اتمام دوره های زبان انگلیسی و ترکی فراگیران می بایست زبان تخصصی دوره مربوطه را طی کنند.

این دوره  90 ساعت بوده که طی 5 روز در هفته، روزانه 6 ساعت، طی 3 هفته ارائه می شود.

زبان تخصصی خلبانی ، دیسپچ پرواز و تعمیر و نگهداری:

پس از اتمام دوره های زبان انگلیسی و ترکی فراگیران می بایست انگلیسی تخصصی دوره مربوطه را طی کنند.

دوره انگلیسی تخصصی 60ساعت بوده که طی 5 روز در هفته، روزانه 6 ساعت، طی 2 هفته به فراگیران ارائه می شود.

aviation

برنامه زبان دوره مهمانداری و خدمات فرودگاهی:

برنامه زبان دوره خلبانی، دیسپچ پرواز و تعمیر و نگهداری: