برگزاری دوره

برگزاری دوره :

aviation

دوره های خلبانی

مدت زمان دوره ATPL integrated بیست ماه و ریز دوره به شرح زیر ارائه می گردد:

دوره PPLدر این دوره دروس مربوط به هدایت هواپیمای شخصی را آموزش می دهیم .شامل دروس تئوری ، شبیه ساز و پرواز با هواپیما می باشد.
دوره CPLفراگیران پس از دوره PPL برای افزایش مهارت ، دانش ، مسئولیت پذیری و امکان پرواز به عنوان کمک خلبان و خلبان هواپیمای تجاری نیازمند گذراندن دوره CPL می باشد. این دوره نیز شامل دروس تئوری ،شبیه ساز و پرواز با هواپیما می باشد.
دوره IRهدف دوره IR یا پرواز با آلات دقیق ،بالا بردن سطح مهارت در شرایط هوایی متفاوت ، با استفاده از تجهیزات ناوبری می باشد.
دوره NRهدف دوره NR ارتقا مهارت فراگیران در پرواز در شب می باشد.
دوره MEافرادی که دوره های CPL و IR را گذرانده باشند ،تنها مجاز به خلبانی هواپیمای تک موتوره می باشند . برای پرواز با هواپیما های چند موتوره داشتن مدرک ME ضروری است.
دوره ATPL THEORYاین دوره شامل ۱۴ موضوع درسی می باشد که فراگیران پس از آموزش و قبولی در آزمون های مربوطه سازمان هواپیمایی کشوری مدرک ATPL FROZEN دریافت خواهند کرد.
دوره MCCهدف دوره MCC توسعه آگاهی از کار به عنوان بخشی از یک تیم در کابین خلبان می باشد . این دوره شامل دوره های زمینی و شبیه ساز می باشد . این آموزش شامل تکنیک برقراری ارتباط موثر و واضح بین خلبانان می باشد.

دوره های مهمانداری

دوره مهمانداری ۴ تا ۶ ماه می باشد و شامل دو بخش تئوری عملی می باشد:

بخش تئوریمدت زمان این دوره ۶۰۰ تا ۷۰۰ ساعت می باشد که در کلاس ها درس به همراه فیلم های آموزشی به فراگیران ارائه می شود.
دوره های عملیدوره های عملی شامل ۲۰ تا ۳۰ ساعت آموزش بوده که در مکاپ انجام می شود.
این آموزش ها شامل دو بخش آموزش سرویس های روزمره و سرویس های زمان اضطراری می باشد.
سرویس های روزمره شامل نشان دادن درب های خروجی ، نحوه استفاده از ماسک اکسیژن ، نحوه پذیرایی و ... و سرویس های زمان اضطراری شامل آتش ، فرود اضطراری بر روی آب و خشکی می باشد.

دوره های خدمات فروگاهی و دیسپچ صرفا بنا به درخواست شرکتهای هواپیمایی و یا موسسات هوانوردی به صورت اختصاصی برگزار خواهد شد.