دوره زبان

هر کسب و کاری روش و زبان خاص خود را دارد.

دوره های آموزش زبان بخش جدایی ناپذیر از بدست آوردن هر گونه تخصص در صنعت هوانوردی می باشد.
افراد به منظور ارتقاء شخصی و توسعه شغلی یک گزینه پیش رو بیشتر ندارند و آن آموختن و تسلط بر زبان انگلیسی می باشد.
زبان تخصصی هوانوردی نیز زبان مشترک بین مشاغل مختلف در این صنعت می باشد و فراگیری آن جزو ملزومات دوره های مختلف آموزشی است .

aviation