دوره معلم مهمانداری

آموزش دادن در تمامی بخشهای صنعت هوانوردی جز مهمترین و حساسترین خدمات است.

آموزش بموقع و صحیح مهمانداران بخش منحصر به فرد و حساسی در این زمینه می باشد .

تجربه ی بالای پروازی ، تسلط بر قوانین روز و استاندارد های جهانی و توانایی انتقال معلومات به سایر افراد باعث می شود که یک مهماندار یا سر مهماندار بعد از گذراندن دوره های مربوطه و قبولی در آزمون به عنوان معلم مهماندار ادامه فعالیت نماید .

aviation

1. داشتن مدرک مهمانداری

2. داشتن حداقل 2000 ساعت پرواز

3. از زمان آخرین پرواز بیشتر از یک سال نگذشته باشد .

4. داشتن پاسپورت با حداقل یک سال اعتبار

1- انجام پیش مصاحبه حضوری

در این مرحله اطلاعات ، سوابق و مدارک زبان فراگیر توسط موسسه اخذ میگردد.

2- مصاحبه حضوری

در واقع هدف از مصاحبه حضوری ارزیابی داوطلبان توسط یکی از اعضای کمیته میباشد.

در این مرحله داوطلب بر اساس حرفه ،اهداف خود ، دانش هوانوردی و ویژگی های شخصیتی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نتایج ارزیابی با ریاست آموزش مورد بحث قرار گرفته و متعاقبا اعلام میگردد.

ارائه تاییدیه از پزشک سازمان هواپیمایی کشوری

فرم درخواست