دوره مشتری مداری مهمانداری

مهارت مشتری مداری از ویژگی های یک مهماندار حرفه ای در یک شرکت هواپیمایی معتبر می باشد.

در این دوره زمانی رقابت شدید بین شرکت های هواپیمایی جهت جذب مسافران بیشتر،

آنها را بر آن داشته که رفتار مشتری مدارانه و ماهرانه تری را به مهمانداران آموزش بدهند تا از این طریق نسبت به جذب مسافر بیشتر اقدام نمایند.

aviation

1 – داشتن مدرک مهمانداری

2 – داشتن پاسپورت با حداقل یک سال اعتبار

1- انجام پیش مصاحبه حضوری

در این مرحله اطلاعات ، سوابق و مدارک زبان فراگیر توسط موسسه اخذ میگردد.

2- مصاحبه حضوری

در واقع هدف از مصاحبه حضوری ارزیابی داوطلبان توسط یکی از اعضای کمیته میباشد.

در این مرحله داوطلب بر اساس حرفه ،اهداف خود ، دانش هوانوردی و ویژگی های شخصیتی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نتایج ارزیابی با ریاست آموزش مورد بحث قرار گرفته و متعاقبا اعلام میگردد.

ارائه تاییدیه از پزشک سازمان هواپیمایی کشوری

فرم درخواست