دوره سرمهمانداری

رهبری هر تیم پروازی نیازمند تجربه و صفات مدیریتی خاص می باشد. شغل مهمانداری که بخش حساسی در صنعت هوانوردی است نیازمند یک مدیر لایق جهت نظارت بر عملکرد مهمانداران در پرواز می باشد. سرمهماندار مسئول و پاسخگوی تمامی نیازها و کمبودهای یک شرکت هواپیمایی به مسافرین می باشد.

aviation

1- داشتن مدرک مهمانداری

2- داشتن حداقل 1000ساعت پرواز

3- داشتن یک سال پرواز مداوم در دو سال اخیر

4- داشتن پاسپورت با حداقل یک سال اعتبار

1- انجام پیش مصاحبه حضوری

در این مرحله اطلاعات ، سوابق و مدارک زبان فراگیر توسط موسسه اخذ میگردد.

2- مصاحبه حضوری

در واقع هدف از مصاحبه حضوری ارزیابی داوطلبان توسط یکی از اعضای کمیته میباشد.

در این مرحله داوطلب بر اساس حرفه ،اهداف خود ، دانش هوانوردی و ویژگی های شخصیتی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نتایج ارزیابی با ریاست آموزش مورد بحث قرار گرفته و متعاقبا اعلام میگردد.

ارائه تاییدیه از پزشک سازمان هواپیمایی کشوری

فرم درخواست