هواپیماها

هواپیماها

Diamond DA-20

آموزش خلبانی در ترکیه

Diamond DA-42

آموزش خلبانی در ترکیه

Sonaca 200

Sonaca 200

Zlin 242L

Zlin 242