09
آوریل

ترکیش کارگو

ایلکر آیجی، رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته اجرایی شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلانیز در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی با اشاره به

رشد چشمگیر شرکت باربری هوایی ترکیش کارگو طی سالهای گذشته، گفت: ترکیش کارگو در سال 2020 در میان پنج شرکت مهم ترابری هوایی قرار گرفت.

آیجی درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صنعت هوانوردی اظهار داشت: علیرغم شیوع کرونا تعدیل نیرو نکردیم و تمامی 60 هزار پرسنل شرکت به کار خود ادامه میدهند.

وی درباره فعالیت شرکت ترکیش کارگو طی سال گذشته نیز تصریح کرد : ترکیش کارگو طی دوره همه گیری کرونا عملکرد عالی داشته است.

علاوه بر 25 هواپیمای باری شرکت، 50 هواپیمای مسافربری نیز طی دوره شیوع کرونا به ترکیش کارگو کمک کردند و بدین ترتیب ظرفیت حمل بار شرکت افزایش یافت.

رئیس کمیته اجرایی شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلانیز افزود: ترکیش کارگو 5 درصد از کل بازار صنعت باربری هوایی جهان را در دست دارد.

یعنی ظرفیت حمل بار شرکت 1.5 میلیون تن است.

وی همچنین گفت که به زودی ترکیش کارگو به صورت یک شرکت مستقل به فعالیت تجاری خود ادامه خواهد داد.